Δημοσιεύτηκε στις Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, για το έτος 2020, […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

ΑΔΑ: Ψ44ΟΟΚ11-3ΞΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καλλιθέα 17/1/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Aριθ. Πρωτ: 2435 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 108 […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός διαγωνισμός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοτυπικού χαρτιού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 20/01/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ.Πρωτ. : 2675 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν στην επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 07 / 01 / 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθ. Πρωτ : 769 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 07 / 01 / 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. Πρωτ : 777 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 13/12/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ : 66865 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση τροποποίησης της απόφασης υπ’ αριθμ. 152/2019 (ΑΔΑ: 94ΗΓΩΕΚ ΤΔ8) της Ο.Ε. του Δήμου Καλλιθέας σε συμμόρφωση προς τη με αριθμό 1290/2019 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Καλλιθέα, 12/12/2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      Αρ. Πρωτ. 66645 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, […]

περισσότερααπό:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων & ενός (1) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για την κάλυψη αναγκών του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Ταχ. Κώδ.: 176 76 Καλλιθέα Πληροφορίες: Παραβάλου Μ. […]

περισσότερααπό:Φανεροί μειοδοτικοί διαγωνισμοί στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 09/12/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ : 65626 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 06/12/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ.: 65592 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αφού έλαβε υπόψη του: […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης