ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 03/04/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ.: 15153 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Καλλιθέα 30 /3 /2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           Aρ. Πρωτ. 14401 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΡΑΝΙΑ […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. Ιατρών (Καρδιολόγου)

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14188/27-03-2020 Ανακοίνωση και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 74 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

AΔΑ:ΨΜ6ΤΩΕΚ-4Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα, 21/02/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αρ. Πρ.: 13363/16-03-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 […]

περισσότερααπό:Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 200-300 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (B΄ΚΑΠΗ)

AΔΑ: 9ΘΛΦΩΕΚ-ΡΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καλλιθέα, 21/02/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρ.: 13364/16-03-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα […]

περισσότερααπό:Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-250 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Γ΄ΚΑΠΗ)

AΔΑ: ΩΜΡΝΩΕΚ-8ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα, 21/02/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αρ. Πρ.: 13365/16-03-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα […]

περισσότερααπό:Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-300 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Δ΄ΚΑΠΗ)

ΑΔΑ: 97ΚΖΩΕΚ-ΧΘ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καλλιθέα, 21/02/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ. Πρ.:13369/16-03-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 […]

περισσότερααπό:Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

ΑΔΑ: 66ΖΦΩΕΚ-ΤΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα, 21/02/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρ.: 13370/16-03-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα […]

περισσότερααπό:Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 60-90 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

ΑΔΑ: 6ΜΡΓΩΕΚ-ΩΟ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Καλλιθέα 13/03/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ. 13368/16-03-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ Ταχ. Κώδ. […]

περισσότερααπό:Δημοσίευση περίληψης επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 140-210 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Καλλιθέας

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΨΘΑΜΩΕΚ-3ΞΜ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ Ψ3Ο7ΩΕΚ-2ΙΗ

περισσότερααπό:Πίνακες κατάταξης & επιτυχόντων της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων α)«Παροχή Υπηρεσιών Φυσικοθεραπευτικής Αγωγής στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου» β)«Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας»