Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 18/09/2018 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα, 14/09/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ. 49532
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6η/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 18/09/2018 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με τα αρθ. 73 και 75 του Ν. 3852/2010, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

1. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτηρίου) επί της οδού Ματζαγριωτάκη 64, ιδιοκτησίας του κ. FLAMUR ALEKSIU.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

2. Εκμίσθωση χώρων στην πλατεία Δαβάκη για εγκατάσταση, λειτουργία καρουζέλ και παιδικού τραίνου κατά τον εορτασμό Χριστουγέννων 2018 στο Δήμο Καλλιθέας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.Σχετ. με το υπ’ αρ. πρωτ. 34171/2018 εισηγητικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί ανακλήσεως αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος πρατηρίου άρτου, γάλακτος & ειδών ζαχ/κής επί της οδού Ατθίδων 43, ιδιοκτησίας του κ. Σάαντ Σάαντ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ