Προσωρινό πρακτικό επιλογής προσωπικού της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων που κατατέθηκαν στα γραφεία της επιχείρησης για τις θέσεις καθηγητών χορού, για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης των σχολών χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., με πρόσληψη τριών (3) καθηγητών/τριών χορού ωρομισθίων, Τ.Ε. στις Α’ & Β’ Σχολές Χορού, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, βάση της υπ. αριθ. πρτ. 11435/12-04-18 απόφασης – έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση προσωπικού τοπικής αυτοδιοίκησης, τμήμα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου).
Οι προσλήψεις των καθηγητών/τριών αφορούν οκτάμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο). Η επιτροπή κατέληξε με βάσει τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής που έθεσε η επιχείρηση στην παρακάτω προσωρινή κατάταξη:

Το Πρακτικό & ο Πίνακας κατάταξης ΕΔΩ