Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011) «Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».
Κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι στις 30 Απριλίου 2015 και ώρα 09.00΄ θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ανάδειξη των υπαλλήλων και Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν στις παρακάτω επιτροπές:

Παραλαβή εργασίας του ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ Α΄ 11/15.01.80) με θέμα: «Συγκριτική αξιολόγηση του υφιστάμενου πολεοδομικού πλαισίου στο Δήμο Καλλιθέας με τις κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής και το ΣΕΣ 2014-2020 για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του αστικού χώρου»
Διενέργειας διαγωνισμών τεχνικών έργων (άρθρο 21 ν.3669/2008)
Διενέργειας διαγωνισμών (Π.Δ. 28/80) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/4-11-11 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο γραφείο 304 (3ος όροφος) του Δημαρχείου Καλλιθέας από τους υπαλλήλους:

1) Καραγιάννη Ουρανία
2) Γρίβα Μαρίνα
3) Κων/νο Γιαννακάκο

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ