Για τη Θρησκευτική Εμποροπανηγύρη «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2015»

Ο Δήμος Καλλιθέας δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2015» έως και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015.
Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους.
2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της.
3. Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας.
4. Βεβαίωση τρέχοντος έτους για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα ή ταχυπληρωμή τρέχοντος έτους.

Επιπλέον απαιτείται:

Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας (για πώληση τροφίμων – ποτών
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες) ή εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους (για κατοίκους).
Άδεια επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε λαϊκή αγορά, Ν. 4281/2014 άρθ. 233 παρ. 2 (για επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών).
Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (για ΑΜΕΑ).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής για τις περιπτώσεις γονέων ΑΜΕΑ, πολυτέκνων και γονέων με τρία τέκνα ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για πολύτεκνους.
Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας, Ματζαγριωτάκη 76, 1ος όροφος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ