Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού από τον «Οργανισμό Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ» συνολικής δαπάνης 225.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 24/4/2015. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30/4/2015 και ώρα 14.00.

Για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
β. οι συνεταιρισμοί
γ. οι ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών υπηρεσίες φύλαξης
δ. Κοινοπραξίες.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (προ ΦΠΑ) ήτοι 3.658,54 € για το σύνολο της υπηρεσίας.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη διακήρυξη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr

ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ
HLEKTRONIKOS DIAGONISMOS FYLAXHS_2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ