Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Δευτέρα 5/11/2018 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                           Καλλιθέα 1/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29η                                             Αρ. πρωτ. 60270

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Δευτέρα 5/11/2018 και ώρα 13:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 του Δήμου Καλλιθέας και των Νομικών του Προσώπων

3. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018

4. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

5. Εξέταση του από 29-10-2018 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων»

6. Εξέταση του από 30-10-2018 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN & ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ»

7. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018»

8. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλλιθέας»

9. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλλιθέας»

10. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο: «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης – βιώσιμη διαχείριση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπογείων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων στο Δήμο Καλλιθέας»

11. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης – βιώσιμη διαχείριση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπογείων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων στο Δήμο Καλλιθέας»

12. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Λουκανάρη Αθηνάς για το με αρ. K 417/28-9-2018 Χ.Ε.Π.

13. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ρυμενίδη Γεώργιου για το με αρ. 1928/18-10-2018 Χ.Ε.Π.

14. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Πιτσίδα Βασίλειου για το με αρ. Κ 272/22-6-2018 Χ.Ε.Π.

15. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή της έγκρισης μετάβασης και συμμετοχής του Δημάρχου και του Ειδικού Συμβούλου κου Δημήτρη Παπαθανάση στην ετήσια εκδήλωση των έξυπνων πόλεων, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από 13/11/2018 έως 15/11/2018

16. Εξώδικος συμβιβασμός και καταβολή του ποσού των 1.097.40 ευρώ στoν κ. Nαβροζίδη Μανώλη, για ζημιά που υπέστη το όχημα του από πτώση δένδρου στις 27/06/2018, στην οδό Υψηλάντου αρ. 23

17. Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (τμήματος της πλατείας Δαβάκη) για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών κατά τη διάρκεια Χριστουγέννων 2018 –Πρωτοχρονιάς 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ