Ανακοίνωση – Προκήρυξη για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων και ενός ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για την κάλυψη αναγκών του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 27/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Aρ. Πρωτ. 65777
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΡΑΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
Τηλ. 213 20 70 415
e-mail: r.theodosiou@kallithea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων και ενός ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας και νοσηλευτικής φροντίδας, σε ευπαθείς – ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν τέσσερα άτομα συνολικά, ένα (1) ειδικότητας ΠΕ Ιατρών- Παιδίατρος , ένα (1) ειδικότητας ΠΕ Ιατρών-Καρδιολόγος, ένα (1) ειδικότητας ΠΕ Ιατρών- Παθολόγος και ένα (1) ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δημοτικό Κέντρο Υγείας (Ανδρομάχης 100, Καλλιθέα)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

Για την ειδικότητα ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ:

 • Πτυχιούχος ιατρικής Σχολής με την αντίστοιχη ειδικότητα
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της αντίστοιχης ειδικότητας
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

Για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτών:

 • Πτυχιούχοι ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • βιογραφικό σημείωμα
 • φωτοτυπία ταυτότητας
 • βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφ όσον υπάρχει)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 213 2070415, 412, 413, 414, 417 ).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες από 30/11/2018 έως και 10/12/2018 και ώρες 09:00 έως 14.00.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας και θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ β) τα έντυπα της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο διαδικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ