Ανοικτός, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία για το έτος 2018-2019 των μεταφορικών μέσων, των υπερκατασκευών καθώς και των μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας και η προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων, για το έτος 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 03 /12 /2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ.: 67068
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.082.522,579 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% )η ανάδειξη αναδόχου/ων «για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία για το έτος 2018 – 2019 των μεταφορικών μέσων , των υπερκατασκευών καθώς και των μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας και η προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων, για το έτος 2019 – 2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) , κατόπιν ποσοστού έκπτωσης ανά ομάδα προσφοράς (για τις ομάδες 1 -15) και κατόπιν συμπλήρωσης τιμολογίου ανά ομάδα προσφοράς (για τις ομάδες 16&17).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης (Αριθμός εσωτερικής αναφοράς 26-11-2018/18-537632-001 στο έντυπο Ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων προς δημοσίευση, E-NOTICES_KALLITHEA) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 29-11-2018 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11-01-2019 και ώρα 15:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 17-01-2019 και ώρα 12:00 μ.μ. από το αρμόδιο όργανο, ήτοι την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές το σύνολο των υπηρεσιών και εργασιών της ομάδας/ομάδων στην οποία/ες συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακήρυξη Ανοικτού Άνω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED

Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού

Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ