Προγράμματα μαζικής άθλησης των δημοτικών αθλητικών κέντρων

Μαζική Άθληση
Προγράμματα αθλητικών κέντρων Δήμου Καλλιθέας περιόδου 2018-19

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΑΠΑΚΗΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΡΑΠΑΚΗ»

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ»

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΕΩΣΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΙΓΕΩΣ»

Τα προγράμματα δύναται να διαφοροποιηθούν