Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 13:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Καλλιθέα 14/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33η                                   Αρ. πρωτ.70348

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 13:45 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. 10η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2018

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 των Νομικών Προσώπων του Δήμου Καλλιθέας»

3. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2018»

4. Γνωστοποίηση οριστικής απόφασης Α5853/2018 Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 9ο Μονομελές) επί προσφυγής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μη επιδεχόμενης προσβολής με ένδικα μέσα λόγω ποσού

5. Γνωστοποίηση οριστικής απόφασης ΑΣ181/2017 Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τριμελές Συμβούλιο άρθρου 2 ν. 3068/2002 και 56 ν. 3900/2010) επί προσφυγής της Ειρήνης Καμπάνταη μη επιδεχόμενη προσβολής με ένδικα μέσα

6. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α4756/2018 απόφασης του Δ.Πρωτ. Πειραιά εκδοθείσης επί αγωγής της Ειρ. Καμπάνταη κατά του Δήμου για καταβολή αποζημίωσης λόγω παράλειψης καταβολής αναδρομικώς αποδοχών από χρόνου αναδρομικού διορισμού της (25/8/2006 έως 25/4/2010)

7. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α5953/2018 απόφασης του Δ.Πρωτ. Πειραιά εκδοθείσης επί προσφυγής της ΕΥΔΑΠ για τέλη καθαριότητας – ΦΗΧ 2007 στρεφόμενης κατά της υπ’ αριθμ. 544/2009 απόφασης Αντιδημάρχου και του υπ’ αριθμ. 4384/2009 αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου

8. Άσκηση ή μη εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατά της υπ’ αριθμ. Α 5974/2018 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά- Τμ. 1ο Μονομελές, εκδοθείσης επί της με αρ. καταθ. ΑΓ1300/2016 αγωγής των Τελμετίδου Όλγας κλπ (σύνολο 24)

9. Άσκηση ή μη εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατά της υπ’ αριθμ. Α 5975/2018 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά- Τμ. 1ο Μονομελές, εκδοθείσης επί της με αρ. καταθ. ΑΓ1301/2016 αγωγής των Αθανασιάδη Πολύκαρπου κλπ (σύνολο 50)

10. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Ανδρέα για το με αρ. K 538/21-11-2018 Χ.Ε.Π.

11. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Λιάπη Κωνσταντίνου για το με αρ. 2216/21-11-2018 Χ.Ε.Π.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ