Οριστικός Πίνακας κατάταξης & Πρακτικό επιλογής της ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/18 Ψυχολόγος –Λογοπεδικός ΣΚΟ -ΣΚΕ της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το κάτωθι πρακτικό επιλογής προσωπικού ΣΜΕ 1/2018 για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., με πρόσληψη δύο (2) επιστημόνων ενός Ψυχολόγου και ενός Λογοπεδικού

⇒ Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων που κατατέθηκαν στα γραφεία της επιχείρησης για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., με πρόσληψη δύο (2) επιστημόνων ενός Ψυχολόγου και ενός Λογοπεδικού. Η πρόσληψη αφορά συμβάσεις μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας ενός (1) έτος, βάση της υπ. αριθ. πρτ. 56774/16-10-2018 έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση προσωπικού τοπικής αυτοδιοίκησης, τμήμα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου). Η επιτροπή κατέληξε με βάσει τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής που έθεσε η επιχείρηση στην παρακάτω προσωρινή κατάταξη:

Η Απόφαση, το Πρακτικό & η κατάταξη ΕΔΩ