Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 24/12/2018 και ώρα 09:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         Καλλιθέα 20/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34η                                        Αρ. πρωτ.71511

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 24/12/2018 και ώρα 09:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Έλεγχος του από 20-12-2018, 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου»

2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων»

3. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ