Διακήρυξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»», για την υπηρεσία με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 20/12/2018
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθ.πρωτ.: – 8533-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

Τμήμα: Διοικητικό -Οικονομικό
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλ: 210-9598.555 (εσωτ.4)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 149.999,82 € συμπ. ΦΠΑ, η ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 21/12/2018 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/1/2019 και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 16/1/2019 από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το δυο (2) επι τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι: εκατό είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας διαγωνισμού.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ), και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας.
Περισσότερα στοιχεία, και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από τον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» του Δήμου Καλλιθέας που βρίσκεται στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230). Πληροφορίες στο τηλ. 210.95.98.555) εργάσιμες μέρες και ώρες, φαξ: 210.95.65.125 και e-mail: oikonomiko@dimoskallitheas-opaa.gr.

Διακήρυξη Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ