Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»», για την «Προμήθεια καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καλλιθέα : 31/12/2018
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αριθ .πρωτ: – 8652 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΤMHMA : Διοικητικό -Οικονομικό
Αρμόδιος : Ι. Κορδούτης
Τηλ : 2109598555(εσωτ.4)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.928,00 ευρώ, η ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερόμενη μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.
H ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 22/1/2019 και ώρα 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 6 της Διακήρυξης..
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δύο (2) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία, τεύχη και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από τον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» του Δήμου Καλλιθέας που βρίσκεται στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας και να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210.9598.555 με τον κ. Κορδούτη Ιωάννη και στο τηλ. 210.9404454 με τον κ. Αχιλλέα Δεμέναγα.
Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.Kallithea.gr .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ