Φανερός, προφορικός, μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Καλλιθέα 27 -12-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ. 1555/10-1-2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση :ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Ταχ. Κώδ. :176 76 Καλλιθέα
Αρμόδιος :Παραβάλου Μ.
Τηλεφ. : 213 2070 398
e-mail : m.paravalou@kallithea.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Γίνεται φανερός, προφορικός, μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

  • να έχει επιφάνεια 1.100-1.300 τ.μ.
  • να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Ματζαγριωτάκη, Σοφοκλέους και Αγ. Πάντων.
  • να είναι καλής κατασκευής και να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση
  • να διαθέτει χώρους υγιεινής (ανδρών-γυναικών) χωριστά για τους υπαλλήλους και χωριστά για τους πολίτες, καθώς και να διαθέτει χώρους υγιεινής με προδιαγραφές ΑΜΕΑ
  • να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος Β / 9-4-2010).
  • να έχει Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας
  • αν είναι πολυώροφο ακίνητο και διαθέτει ανελκυστήρα θα πρέπει να πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και στην συνέχεια παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου μισθώματος.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2070 300.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ