Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 21/1/2019 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     Καλλιθέα 17/01/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η                                        Αρ. πρωτ. 3281

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 21/1/2019 και ώρα 13:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Εξέταση του από 21-12-2018, 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018»

2. Εξέταση του από 08-01-2019, 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

3. Εξέταση 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλλιθέας»

4. Εξέταση 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης – βιώσιμη διαχείριση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπογείων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων στο Δήμο Καλλιθέας»

5. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης»

6. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

7. Εξέταση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & τεχνικής Προσφοράς, καθώς και την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, για τoν συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ
8. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας Οδυσσέας Δημητριάδης»

9. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής παρεχομένων υπηρεσιών, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας Οδυσσέας Δημητριάδης»

10. Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018

11. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’αριθμ. Α1980/2018 απόφασης του Δ. Εφετείου Πειραιά η οποία εκδόθηκε επί εφέσεως του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. Α1558/2017 απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά (12ου Τριμελούς) και της Ευαγγελίας Κατσιγιαννάκη ως νόμιμης κληρονόμου της Αικατερίνης Κατσιγιαννάκη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ