Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 18/02/2019 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 Καλλιθέα 14/02/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η                                     Αρ. πρωτ. 8735

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 18/02/2019 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου»

2. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018»

3. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αγορά ετήσιων καρτών για τη μετακίνηση κοινωνικών λειτουργών και νοσηλευτριών

4. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αγορά ετήσιων καρτών για τη μετακίνηση των κλητήρων

5. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή του φόρου που προκύπτει από την δωρεά ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης

6. Εξέταση του από 04-02-2019 πρακτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 1.100-1.300 τ.μ. για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου

7. Εξώδικος συμβιβασμός για καταβολή του ποσού των 793,60 ευρώ στην κ. Λεούση Μαργαρίτα, για ζημιά που υπέστη το όχημά της από πτώση δένδρου στις 25/09/2018, στην οδό Σκοπευτηρίου αρ. 43-45, στο Δήμο Καλλιθέας

8. Εξώδικος συμβιβασμός για καταβολή του ποσού των 682,00 ευρώ στην κ. Κολοβού Σοφία, για ζημιά που φέρεται να υπέστη το όχημα της από πτώση τμήματος δένδρου (ευκαλύπτου) φυομένου σε πεζοδρόμιο στην οδό Εσπερίδων αρ. 83, στις 29/06/2018

9. Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης – με παραίτηση του Δήμου από την από 2-4-2014 με αρ. κατ. 2261/2014 έφεσή μας κατά του κ. Κοχύλη Παναγιώτη και της υπ’ αρ. 657/2014 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ