Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 28/02/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                              Αριθ. Πρωτ: 12903
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.2070.457
EMAIL: i.kaimazoglou@kallithea.gr

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών κα Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», προϋπολογισμού 370.500,00 €, ενταγμένου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμός απόφασης 25180/04.06.2018).
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5/3/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β29-12-2017) απόφασης, η οποία ορίσθηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την με αριθμό 96 (ΑΔΑ ΩΩΨΒΩΕΚ-Λ02) απόφαση Δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους υπαλλήλους Ιφιγένεια Φωλίδου και Ελπίδα Τσαγκάρη.
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες www.kallithea.gr και www.ggde.gr σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ