Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 06/03/2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                Καλλιθέα 01/03/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η                                    Αρ. πρωτ. 13367

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 06/03/2019 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Εξέταση του από 19-02-2019, 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων»

2. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης – βιώσιμη διαχείριση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπογείων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων στο Δήμο Καλλιθέας»

3. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλλιθέας»

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο άπορων Δήμου Καλλιθέας για τις γιορτές του Πάσχα 2019»

5. Έγκριση τεχνικής έκθεσης περιγραφής ειδών διατροφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο άπορων Δήμου Καλλιθέας για τις γιορτές του Πάσχα 2019»

6. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ & ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

7. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής παρεχομένων υπηρεσιών, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ & ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας χρήσης δίκυκλων 50 κ.εκ. του έτους 2019

9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ του έτους 2019

10. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Ανδρέα για το με αρ. 63/24-01-2019 Χ.Ε.Π.

11. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Θεοδοσίου Ουρανίας για το με αρ. 208/04-02-2019 Χ.Ε.Π.

12. Εισήγηση για το δικαστικό συμβιβασμό και την κατάργηση της σχετικής δίκης και ειδικότερα για την αναγνώριση εκ μέρους του Δήμου ως οφειλομένου του αιτουμένου ποσού με την υπ’ αριθμ. καταθ. ΑΓ251/2018 (Α1286/2016) αγωγή της «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ» και την καταβολή αυτού στην ενάγουσα δικαιούχο κατόπιν δικαστικού συμβιβασμού άνευ τόκων και δικαστικής δαπάνης

13. Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ», με το ποσό των 548,00 € τα οποία η εταιρεία κατέβαλε, για την αντιμετώπιση εξόδων αποκατάστασης των ζημιών που φέρεται να προκλήθηκαν στις 15/01/2018, επί της οδού Κνωσού αρ. 5 στην Καλλιθέα, σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, με αριθμ. κυκλοφορίας ΙΡΙ 2676 (το οποίο έχει ασφαλισθεί από την ως άνω εταιρεία), ιδιοκτησίας Ρήγα Παντελή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ