Δημοσίευση περίληψης αίτησης ερμηνείας διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού

Σύμφωνα με το αρ. 10 παρ. 4 του ν. 4182/2013 για την ερμηνεία συστατικών πράξεων, περίληψη της υποβληθείσας αίτησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη δικάσιμο και παραμένει αναρτημένη μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου. Η ίδια περίληψη τοιχοκολλάται στο κατάστημα της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Δήμου και της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας της έδρας της διοίκησης της περιουσίας και αναρτάται στο διαδικτυακό τους τόπο.
Επειδή έδρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο δήμος Καλλιθέας είναι ο αρμόδιος δήμος στον οποίο θα πρέπει να τοιχοκολληθεί η περίληψη της αίτησης και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και να παραμείνει αναρτημένη μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου, δηλαδή μέχρι και 03/04/2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ