Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τετάρτη 13/03/2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 08/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αρ. Πρωτ. 14795
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 13/03/2019 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με τα αρθ. 73 και 75 του Ν. 3852/2010, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

1. Mη ανάκληση αδείας λειτουργίας κατ/τος καφενείου-σνακ μπαρ επί της οδού Ματζαγριωτάκη 105, ιδιοκτησίας του κ. Χ. Σ, του Σ..

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Τμήμα Εσόδων

2. Υποβολή Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ