Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      Καλλιθέα 15/03/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η                                          Αρ. πρωτ. 16021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Ανακατασκευή του αρδευτι¬κού δικτύου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ελ. Βενιζέλου από Δημοτικού Σταδίου έως Λ. Ποσειδώνος»

2. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Ανακατασκευή του αρδευτι¬κού δικτύου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ελ. Βενιζέλου από Δημοτικού Σταδίου έως Λ. Ποσειδώνος»

3. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών»

4. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών»

5. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών (έτους 2019, συνεχιζόμενου στο 2020) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης των Ν.Π.Δ.Δ.»

6. Έγκριση τεχνικής περιγραφής – προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών (έτους 2019, συνεχιζόμενου στο 2020) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης των Ν.Π.Δ.Δ.»

7. Εξέταση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

8. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης»

9. Λήψη απόφασης α) για την άσκηση ή μη ενώπιον του ΣτΕ αίτησης ακύρωσης και αίτησης περί αναστολής εκτέλεσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της υπ’ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, β) για το διορισμό κατ’ εξαίρεση πληρεξούσιου δικηγόρου και γ) για τον καθορισμό της αμοιβής του

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ