Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του γηπέδου παραλίας στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καλλιθέα : 10/4/2019
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ .πρωτ: 2300
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
ΤMHMA: Διοικητικό -Οικονομικό
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλ : 2109598555(εσωτ.4)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης  «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 που είναι και η ώρα λήξης επίδοσης δικαιολογητικών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας- Ολυμπιακά Ακίνητα κτήριο Α230. με πλειοδοτικό διαγωνισμό, με φανερές και προφορικές προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
H εκμίσθωση αφορά κυλικείο επιφάνειας δεκαπέντε τ.μ. (15) στεγασμένου χώρου, που βρίσκεται κάτωθεν των κερκίδων του ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου στις Ναυταθλητικες εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας. .
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 3 της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 960,00 € (10% της ετήσιας πρώτης προσφοράς).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης, έως την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα του ν.π.δ.δ. «ΟΠΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας πρώην Ολυμπιακά Ακίνητα (κτήριο Α230), τηλέφωνο 210 9565.618, (εσωτ. -4-) αρμόδια υπάλληλος κ. Ιωάννα Μελιγκώνη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.Kallithea.gr .

Η Απόφαση Προέδρου & η Διακήρυξη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

NAYT/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΛ :210.9565618, FAX : 210.9565127
SITE: www.Kallithea.gr
Ε-MΑΙL: oikolomiko@dimoskallitheas-opaa.gr
Τ.Θ 78514 ,Τ.Κ 17602