Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 15/4/2019 έως Τετάρτη 24/4/2019, ώρες 7.30-14.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 14/01/2019
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ: – 214-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/ τ.Α΄/7.2.2019).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/11.5.2017).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).
 6. Την υπ’ αριθ. 22/26-2-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» με θέμα: «Αποστολή αιτήματος για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2018 με αντίτιμο».
 7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17513/6464/7-3-2018 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 20914/16-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΟΧ465ΧΘ7-Θ9Ν) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης σύναψης συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 22322/22-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», προς το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Δήμου Καλλιθέας.
 10. Την υπ’ αριθ. 103/18-6-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» με θέμα: «Προγραμματισμός ανακοινώσεων για εγκεκριμένες προσλήψεις προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (με αντίτιμο), κατόπιν συστάσεως του Α.Σ.ΕΠ.».
 11. Την υπ’ αριθμ. 191/28-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 103/2018 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού μας προσώπου».
 12. Τη συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Για τον Αθλητισμό και τα σπορ» και «Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Καλλιθέας» (ΦΕΚ 502/τ. Β΄/1.4.2011).
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» (ΦΕΚ 2446/τ. Β΄/6.9.2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 216/14-01-2019 βεβαίωση του τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού του νομικού προσώπου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 215/14-01-2019 βεβαίωση του τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ολόκληρη η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 ΕΔΩ