Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 16/04/2019 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 12/04/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ. 21232
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 16/04/2019 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με τα αρθ. 73 και 75 του Ν. 3852/2010, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων σε επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ψητοπωλείο), ιδιοκτησίας της εταιρίας «LUDMILA DIRU-ELIS DULAJ Ο.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενης.

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Μελετών Πρασίνου

2. Προέγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

3. Προέγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών-λαμπτήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ