Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 11/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 12/04/2019 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 11/04/2019 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 70: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 71: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο άπορων Δήμου Καλλιθέας Πάσχα 2019»

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 72: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» για την ομάδα Α΄: Χημικό υλικό (Καθαριστικό – Απολυμαντικό απορριμματοδεκτών κάδων, σωρών απορριμμάτων, κλπ).

Απόφαση Νο 73: Έγκριση του από 27-03-2019, 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων»

Αποσύρεται : Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων, λοιπών Μηχανημάτων Δήμου Καλλιθέας και προμήθεια Αναλωσίμων Μικροανταλλακτικών Αυτοκινήτων»

Απόφαση Νο 74: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2019»

Απόφαση Νο 75: Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2019»

Απόφαση Νο 76: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 900-1.200 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας και ειδικότερα των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δόμησης

Απόφαση Νο 77: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων Δωροεπιταγών Πάσχα 2019

Απόφαση Νο 78: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων

Απόφαση Νο 79: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Τσώνου Γεωργίας για το με αρ. 334/20-02-2019 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 80: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ρυμενίδη Γεώργιου για το με αρ. 605/22-03-2019 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 81: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Ανδρέα για το με αρ. 602/22-03-2019 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 82: Μη άσκηση έφεσης ενώπιον του Εφετείου Αθήνας κατά της υπ’ αριθμ. 341/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδ. εργατικών διαφορών), επί της από 3-11-2016 αγωγής των Αναστασίας Μελιδώνη κλπ (σύνολο 9)

Απόφαση Νο 83: Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ