Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Μ. Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 14:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 Καλλιθέα 18/04/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9η                                     Αρ. πρωτ. 22528

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Μ. Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 14:15 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)

2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

3. Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής παρεχομένων υπηρεσιών, συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ