Εγγραφές στο Πρόγραμμα: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις»

Παράταση εγγραφών έως & Τετάρτη 29 Μαΐου

Εγγραφές στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας Ανδρομάχης 100
Παρασκευή 10 Μαΐου έως και Τετάρτη 29 Μαΐου 2019
Ώρες: 09:00 έως και 13:00 με σειρά προτεραιότητας

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε απλή φωτοτυπία – αφορά μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου)

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου των γονέων.
  2. Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
  4. Φορολογικά στοιχεία 2018 ή 2019 (Εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1, Ε2 και Ε9 (για όσους διαθέτουν ακίνητα)
  5. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη
  6. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας )
  7. Απόφαση ΚΕΠΑ σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω μέλους της οικογένειας
  8. Έγκριση του ΚΕΑ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι συνεχίζουν να είναι δικαιούχο
  9. ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.

Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
Θα ακολουθήσει συνάντηση με το προσωπικό της κατασκήνωσης για ορισμό κατασκηνωτικής περιόδου.