Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα, 10/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ. 26421
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με τα αρθ. 73 και 75 του Ν. 3852/2010, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

1. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων, σε Κ.Υ.Ε. επί της οδού Ματζαγριωτάκη 105, ιδιοκτησίας του κ. Καρακασίδη Αθανάσιου.

2. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής εντός Κ.Υ.Ε, επί της οδού Σαπφούς 95, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΣΤΙΑΔΕΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ