Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 152.783,02 € με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 22/09/2015. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 28/9/2015 και ώρα 15:00.
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Οι συνεταιρισμοί.
γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση.
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α μόνο της ομάδας αυτής.
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενο από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους και υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλλιθέας έτους 2015
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Eπίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής_2015

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ