Ρύθμιση έως 100 δόσεις για τους οφειλέτες προς τους δήμους με ευνοϊκούς όρους

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τα άρ. 110 επ. Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α΄/2019) παρέχεται δυνατότητα για ρύθμιση των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλ. έως τις 17/7/2019) με ευνοϊκούς όρους (απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα) ως εξής:

Α) αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%
Β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
Γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
Δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
Ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

  • Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο ως 17/09/2019.
  • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 20€.
  • Σε περίπτωση ύπαρξης δικαστικής αμφισβήτησης απαιτείται παραίτηση από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα και κατατίθεται στο Ταμείο σχετική βεβαίωση από τη γραμματεία του Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου είχε ασκηθεί το ένδικο βοήθημα ή μέσο.