Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Καλλιθέα, 07/06/2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Αρ. Πρωτ. 32010
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6η/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με τα αρθ. 73 και 75 του Ν. 3852/2010, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Σιβιτανίδου 17, ιδιοκτησίας του κ. Φράγκου Αθανάσιου, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.».

2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Δημοσθένους 207, ιδιοκτησίας της κ. DIYACHENKO YULIA.

3. Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην συμβολή των οδών Δημοσθένους & Αθηνάς 44, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης τον κ. Λαμπρόπουλο Σεραφείμ του Ευσταθίου.

4. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Αριστοτέλους 2, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Καντάρη Ιωάννα του Γεωργίου.

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Μελετών Πρασίνου

5. Προέγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου περισυλλογής και εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ο.τ.κ.ζ) που βρίσκονται εντος των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του π.δ. 116/2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ