Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις εργασίες συντήρησης & επισκευής

(συμπεριλαμβανομένων & των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία, των μεταφορικών μέσων, των υπερκατασκευών & των μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 460.389,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανακήρυξη μειοδοτών για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία, των μεταφορικών μέσων, των υπερκατασκευών καθώς και των μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας.
(Αποστολή προς δημοσίευση στο έντυπο Ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων (E-NOTICES_KALLITHEA με αριθμό αναφοράς 2015-104773).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 11/09/2015. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 18/09/2015 και ώρα 15:00.
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
β. Οι Συνεταιρισμοί, οι Κοινοπραξίες και
γ. Οι ενώσεις προμηθευτών /αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την περιγραφόμενη υπηρεσία.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014) για το σύνολο της παρεχομένης υπηρεσίας ή για το μέρος αυτής στο οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Δηλαδή , για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μόνο της ομάδας αυτής.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενο από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους και υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλλιθέας έτους 2015
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Eπίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr.

Η απόφαση της Οικ.Επιτροπής & οι όροι διακήρυξης ΕΔΩ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ