Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       Καλλιθέα 28/06/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12η                                          Αρ. πρωτ. 36463

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας «Συμπλήρωση Φιλαρμονικής & λειτουργία σχολών κρουστών & πνευστών οργάνων Δήμου Καλλιθέας»

2. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών (έτους 2019, συνεχιζόμενου στο 2020)

3. Εξέταση 1ου & 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (έτους 2019, συνεχιζόμενου στο 2020) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος»

4. Εξέταση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

5. Εξέταση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)

6. Απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος για την «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών Δ. Καλλιθέας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

7. Απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» για χρονικό διάστημα έως 31/08/2019

8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση ασφαλίστρων πυρός της κεντρικής αποθήκης του Δήμου

9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των ασφαλίστρων αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019

10. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Πολύζου Δήμου για το με αρ. 702/3-4-2019 Χ.Ε.Π.

11. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κομηνάτου Μαργαρίτας για το με αρ. 62/24-1-2019 Χ.Ε.Π.

12. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων

13. Εξώδικος συμβιβασμός για καταβολή του ποσού των 1.586,20 ευρώ στoν κ. Kαραλόπουλο Γεώργιο, για ζημία που υπέστη το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του στις 14/02/2019 από πτώση κλαδιού δένδρου, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 229 στο Δήμο Καλλιθέας

14. Υποβολή ή μη ενστάσεων του Δήμου ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υπ/τος ΕΦΚΑ (ΙΚΑ 044 Καλλιθέας) κατά των υπ’ αριθμ. Μ/17/2019, Μ/18/2019, Μ/19/2019 και Μ/20/2019 Αποφάσεων Διευθυντή του ίδιου Υπ/τος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ