Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 12η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 03/07/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 05/07/2019 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 12η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 03/07/2019 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 118: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας «Συμπλήρωση Φιλαρμονικής & λειτουργία σχολών κρουστών & πνευστών οργάνων Δήμου Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 119: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών (έτους 2019, συνεχιζόμενου στο 2020)

Απόφαση Νο 120: Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (έτους 2019, συνεχιζόμενου στο 2020) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος»

Απόφαση Νο 121: Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Απόφαση Νο 122: Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)

Απόφαση Νο 123: Απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος για την «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών Δ. Καλλιθέας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

Απόφαση Νο 124: Απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» για χρονικό διάστημα έως 31/08/2019

Απόφαση Νο 125: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση ασφαλίστρων πυρός της κεντρικής αποθήκης του Δήμου

Απόφαση Νο 126: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των ασφαλίστρων αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019

Απόφαση Νο 127: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Πολύζου Δήμου για το με αρ. 702/3-4-2019 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 128: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κομηνάτου Μαργαρίτας για το με αρ. 62/24-1-2019 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 129: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων

Απόφαση Νο 130: Εξώδικος συμβιβασμός για καταβολή του ποσού των 1.586,20 ευρώ στoν κ. Kαραλόπουλο Γεώργιο, για ζημία που υπέστη το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του στις 14/02/2019 από πτώση κλαδιού δένδρου, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 229 στο Δήμο Καλλιθέας

Απόφαση Νο 131: Έγκριση ενστάσεων του Δήμου ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υπ/τος ΕΦΚΑ (ΙΚΑ 044 Καλλιθέας) κατά των υπ’ αριθμ. Μ/17/2019, Μ/18/2019, Μ/19/2019 και Μ/20/2019 Αποφάσεων Διευθυντή του ίδιου Υπ/τος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ