Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 19/07/2019 και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      Καλλιθέα 15/07/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13η                                       Αρ. πρωτ. 39898

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 19/07/2019 και ώρα 12:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. 6η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2019

2. Έγκριση απολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2018

3. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας, γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

4. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών»

5. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της εργασίας με τίτλο «Ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ελ. Βενιζέλου από Δημοτικού Σταδίου έως Λ. Ποσειδώνος»

6. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων, λοιπών Μηχανημάτων Δήμου Καλλιθέας και προμήθεια Αναλωσίμων Μικροανταλλακτικών Αυτοκινήτων»

7. Εξέταση 3ου πρακτικού του επαναληπτικού διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» για την ομάδα Β΄: Χημικό υλικό (αποσμητικό απορριμματοδεκτών κάδων – αποσμητικό λαϊκών αγορών), παγίδες οσμών (απόσμησης απορριμματοφόρων)

8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ταχυδρομικών τελών

9. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Παυλοπούλου Βασιλικής για το με αρ. Κ 65/13-6-2019 Χ.Ε.Π.

10. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Θειακού Χριστίνας για το με αρ. 1333/12-6-2019 Χ.Ε.Π.

11. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Παραβάλου Μαρίας για το με αρ. 1578/08-07-2019 Χ.Ε.Π.

12. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων

13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ