Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 23/07/2019 και ώρα 13:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                 Καλλιθέα, 18/07/2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η/2019                            Αρ. Πρωτ. 41090/19-7-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 23/07/2019 και ώρα 13:45 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με τα αρθ. 73 και 75 του Ν. 3852/2010, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

1. Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος κέντρου διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 344, ιδιοκτησίας του κ. Μούχαλη Χρήστου του Κυριάκου.

2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσική & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας, επί της οδού Αγ. Πάντων 9, ιδιοκτησίας της κ. ΣΟΥΕΛΑ ΑΓΚΑΡΑΪ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ