Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 31/07/2019 και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       Καλλιθέα 26/07/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14η                                       Αρ. πρωτ. 42490

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 31/07/2019 και ώρα 12:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Έλεγχος 4ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για αποκλεισμό μειοδότη και συμμετεχόντων και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018»

2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

3. Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής παρεχομένων υπηρεσιών, συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

4. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιουνίου 2019

5. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2019

6. Αποδοχή δωρεάς μουσικών οργάνων στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλλιθέας

7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ του έτους 2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ