Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας & του Ν.Π. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 30/07/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ: 43051
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καλλιθέας (EL 304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.174,06 ευρώ με ΦΠΑ η ανάδειξη αναδόχου/ων προμηθευτή/ών για:
α) την Ομάδα Γ΄ (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) και το τμήμα 7 αυτής,
β) την Ομάδα Ε΄ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) και το τμήμα 9 αυτής και
γ) την Ομάδα Ζ΄ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ) και το τμήμα 11 αυτής
της αρχικής διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου , Κρεοπωλείου κλπ) και Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (έτους 2019, συνεχιζομένου στο 2020) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. ‘’ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής :
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοση αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα είδη κατεψυγμένα λαχανικά & είδη οπωροπωλείου (φρούτα & λαχανικά).
β) Με τιμές μονάδος για τα είδη αρτοποιείου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης (Αριθμός εσωτερικής αναφοράς ENOTICES-kallithea/2019-105446 στο έντυπο Ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων προς δημοσίευση, E-NOTICES_KALLITHEA) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ 2019/S 145-356493) .
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 01/08/2019 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02/09/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 06-09-2019 και ώρα 12:00 μ.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα (με το σύνολο των ειδών που έκαστο Τμήμα περιλαμβάνει). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ (α/α 77217).
Περισσότερες πληροφορίες: στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.kallithea.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ