Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL 304                   Καλλιθέα 06/08/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. 44174 / 6.8.2019
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.2070.457
MAIL: i.kaimazoglou@kallithea.gr

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών κα Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της διευρυμένης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.», προϋπολογισμού 1.266.129,04 € προ Φ.Π.Α. (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 1.084.882,20 € και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 181.246,84 €).
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09/08/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β29-12-2017) απόφασης, η οποία ορίσθηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την με αριθμό 96 (ΑΔΑ ΩΩΨΒΩΕΚ-Λ02) απόφαση Δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους υπαλλήλους Ιφιγένεια Φωλίδου και Ελπίδα Τσαγκάρη.
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.
Συγχρόνως, με σχετική επιστολή του, ο Δήμος μας ζητά τον ορισμό εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε., της ΠΕΔΜΕΔΕ και της Π.Ε.Δ.Α. ως μέλη της διευρυμένης επταμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες www.kallithea.gr και www.ggde.gr σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ