Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 28/08/2019 και ώρα 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                               Καλλιθέα 21/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15η                                                 Αρ. πρωτ. 45944

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Τετάρτη 28/08/2019 και ώρα 12:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» για χρονικό διάστημα έως 30/11/2019

2. Απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος για την «ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ και ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ»

3. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 28177/20.05.2019 πρακτικού της Εκτιμητικής Επιτροπής εγκαταλελειμμένων οχημάτων και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

4. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου κλπ) και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (έτους 2019, συνεχιζόμενου στο 2020) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος»

5. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών (έτους 2019, συνεχιζόμενου στο 2020)

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 582/2019 Απόφασης Δημάρχου περί υποβολής προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006 Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Δυτικού Τομέα Αθηνών κατά της υπ’ αριθμ. 56965/15787/05.07.2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 97/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ