Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                               Καλλιθέα 28/8/2019
Δημοτικό Συμβούλιο                              Αρ. Πρωτ. 46805

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ματζαγριωτάκη 76 – Καλλιθέα / αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 1/9/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Μπαρμπάκος Ευάγγελος