Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18 Καθηγητών/Δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα Ωδείου & 7 Καθηγητών (εκπαιδευτικό προσωπικό) για τις ομάδες του Τμήματος ερασιτεχνικής δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Παιδείας & Νέας Γενιάς

αιτήσεις από 30.08.2019 έως & 09.09.2019 ώρες 09:00 έως 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Καλλιθέα, 28/8/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ.: 46810
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΤΚ 17676
ΑΡΜΟΔΙΟΙ: ΡΑΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132070415
FAX: 2132070421
E-mail: r.theodosiou@kallithea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, δεκαοκτώ (18) Καθηγητών/Δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα Ωδείου και επτά (7) Καθηγητών (εκπαιδευτικό προσωπικό ) για τις ομάδες του Τμήματος ερασιτεχνικής δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Παιδείας και Νέας Γενιάς συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για διάστημα έως (9) εννέα μήνες από 1.10.2019 έως 30.06.2020 για τους Καθηγητές/Δασκάλους Μουσικής και για διάστημα (8) οκτώ μήνες από 16.10.2019 έως 15.06.2020 για τους Καθηγητές (εκπαιδευτικό προσωπικό ) για τις ομάδες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και συγκεκριμένα:

pinakas_idox

Πίνακας με κωδικό θέσης & ειδικότητα

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 30.08.2019 ημέρα Παρασκευή έως και 9.09.2019 ημέρα Δευτέρα, τις ώρες 09:00 έως 14:00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 213-2070412, 213-2070413, 213-2070410, 2132070417. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ β) τα έντυπα της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο δικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ