Απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού Σ.Ο.Χ.1/2019 της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 11ης /27-09-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρ. Απόφασης 72/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού Σ.Ο.Χ.1/2019, στο οποίο καταγράφεται η αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων που κατατέθηκαν στα γραφεία της επιχείρησης για τις θέσεις καθηγητών χορού, για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης των σχολών χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., με πρόσληψη τριών (3) καθηγητών/τριών χορού ωρομισθίων, Τ.Ε. στις Α’ & Β’ Σχολές Χορού, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, βάση της υπ. αριθ. πρττμήμα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου).. 37285/14-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΜ0465ΧΘ7-ΚΔ0) απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση προσωπικού τοπικής αυτοδιοίκησης

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΧ 1 2019 ΤΗΣ ΔΗΚΕΚ