Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 11-10-2019 και ώρα 09:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     Καλλιθέα 7 / 10 /2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19η                                      Αρ. πρωτ. 54143

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 11-10-2019 και ώρα 09:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το 2020

2. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους 2020

3. Καθορισμός Συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους έτους 2020 για ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες

4. Έγκριση χρονικής παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον με συστημικό αριθμό 78545 διαγωνισμό με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ