Πρόσκληση για την άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Καλλιθέας

Αιτήσεις από 11 έως & 21 Οκτωβρίου

ΑΔΑ: 6ΙΩΒΩΕΚ-Θ2Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 10/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αριθ. Πρωτ. 54976
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Ράνια Θεοδοσίου
Τηλέφωνο: 213-20.70.415
Fax: 213-20.70.421
E-mail: r.theodosiou@kallithea.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
(Αρ. θέσεων 1)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τη διάταξη του αρ. 58 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
 2. Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.3 και 5 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει.
 3. Τη με αριθ. 676/19.12.2018 (ΑΔΑ:7ΖΤEΩΕΚ-ΠΛΔ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου όπως διορθώθηκε με την 43/6.2.2019 (ΑΔΑ:6ΒΤ4ΩΕΚ-ΔΦΝ) όμοια απόφαση, για τον «Καθορισμό μίας θέσης πρακτικής άσκησης ασκούμενου/ης δικηγόρου στο Δήμο Καλλιθέας».
 4. Τη με αρ. 23976 οικ./5.4.2019 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλλιθέας (ΦΕΚ 1769/τ. Β΄/21.5.2019).

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους υποψηφίους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας (6) μηνών (από 1/11/2019 έως 30/4/2020) , στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ- ΩΡΑΡΙΟ

• Το χρονικό διάστημα της άσκησής του, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξη (6) μηνών , μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4194/2013.
• Η μηνιαία αποζημίωσή του θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Yπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας.
• Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι ο αρχαιότερος στο βαθμό Νομικός Σύμβουλος του Δήμου και εν ελλείψει αυτού, ο έτερος Νομικός Σύμβουλος του Δήμου μας.

Β. ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Καλλιθέας και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Kαλλιθέας εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καλλιθέας, Μαντζαγριωτάκη 76 ,176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ράνιας Θεοδοσίου (τηλ. επικοινωνίας: 213.20.70.415).
Κατά την υποβολή της αίτησης τους οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν :

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
 2. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,
 3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα,
 4. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους εάν έχει γίνει εγγραφή ή
  Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί ή αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι :
  Α. Εφόσον επιλεγούν, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο Δήμο Καλλιθέας παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.
  Β. Δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Καλλιθέας.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν τον αριθμό της μίας (1) διαθέσιμης θέσης, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων η οποία θα διενεργηθεί στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καλλιθέας και το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, το πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kallithea.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καλλιθέας στο τηλέφωνο:213.20.70.415 , υπεύθυνη κα Ράνια Θεοδοσίου.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ