Φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την περισυλλογή & εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ο.τ.κ.ζ) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 15/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Aριθ. Πρωτ: 55880
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την περισυλλογή και εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ( ο.τ.κ.ζ ) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας, με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004.

Ημερομηνία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται η 31/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα κατάθεσης προσφορών από 10:30 έως 11:30 π.μ.

1. Αναθέτουσα Αρχή
Δήμος Καλλιθέας, οδός ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676 ,
τηλ: 2132070362,
FAX: 2132070385
Ιστοσελίδα: www. Kallithea.gr

2. Περιγραφή του αντικειμένου
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 1ο άρθρο της διακήρυξης Δημάρχου.

3. Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

4. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 7ο & 8ο άρθρο της διακήρυξης Δημάρχου.

5. Πληροφορικά στοιχεία
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να ζητηθούν από το τμήμα μελετών πρασίνου
Ματζαγριωτάκη 76, τηλ. 2132070454 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ θα βρίσκονται αναρτημένα και στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ( www Kallithea.gr )

Η Απόφαση της Οικ. Επιτροπής & οι Όροι Διακήρυξης

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ