Διαγωνισμός εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (τμήματος της πλατείας Δαβάκη) για την προσωρινή εγκατάσταση & λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 04/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ.Πρωτ. 59478
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΪΑΚΗΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Τ.Κ.: 176 76
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2070 365

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας (2ος όροφος), την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή. Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης η 12:00 μ.μ.
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (τμήματος της Πλατείας Δαβάκη επιφανείας 383,50 τ.μ.), που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων έτους 2019 , σύμφωνα με τα άρθρα του Π.Δ. 270/81.
Η μίσθωση ορίζεται για χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού και η λειτουργία του χώρου όχι νωρίτερα από την 30 Νοεμβρίου 2019 και μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2020, οπότε ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των 3.100,00 ευρώ.
Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες ανά εκατοντάδες και μόνο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε, νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, δηλ. εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο τρόπος υποβολής προσφορών ορίζονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Kallithea.gr.
Στη δημοπρασία ορίζεται εγγύηση συμμετοχής στο 10% του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή σε 310,00 ευρώ.
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ από το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2070300
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη για την δημοπρασία από το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και την ιστοσελίδα του Δήμου www.kallithea.gr.

 

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

BAΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ