Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 08/11/2019 και ώρα 09:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     Καλλιθέα 07/11/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22η                                     Αρ. πρωτ. 60128

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 08/11/2019 και ώρα 09:30 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020 του Δήμου Καλλιθέας

Το επείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες για τον προϋπολογισμό και για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου και να συζητηθούν μαζί στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ